Fiscal - Comptable
Un qualificat equip l’assessorarà sobre qualsevol aspecte de l’àmbit fiscal i comptable i confeccionarà les declaracions periòdiques adients a fi de que la seva empresa compleixi amb totes les obligacions legals i, al mateix temps, la direcció de l’empresa tingui una visió clara de la seva situació que permeti prendre les decisions oportunes per optimitzar la rendibilitat del seu negoci.
Comptable
 • Confecció llibres de registre oficials de:

  • Estimació Objectiva (EOM).
  • Estimació directa simplificada (EDS).
  • Estimació directa (ED).
  • Classificació i comptabilització de documents.
  • Confecció de llibres de registre auxiliars.
  • Amortitzacions.
  • Regularització i tancament de l’exercici.
  • Anàlisi de Balanços.
  • Declaracions estadístiques obligatòries.
  • Confecció i presentació dels comptes anuals.
  • Legalització de llibres oficials.
Fiscalitat
  • Altes, baixes i modificacions censals.
  • Impost sobre Activitats Econòmiques.
  • IVA.
  • Retencions a compte de l’IRPF.
  • Declaració de l’IRPF.
  • Pagaments a compte de l’Impost sobre Societats.
  • Declaració de l’Impost sobre Societats.
  • Impost Renda no residents.
  • Impost sobre Transmissions patrimonials.
  • Impost sobre operacions societàries.
  • IIVTNU (plusvàlues municipals).
  • IBI (contribucions urbanes).
  • Declaracions recapitulatives i Intrastat.
  • Inspeccions Tributàries.
  • Interposició de recursos Tributaris
  • Declaracions d’entitats en règim d’atribució de rendes (comunitats de béns, societats civils, etc.).
Tel: 938 920 092
Avinguda de Barcelona, 45 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)   Tel. 93 892 00 92   Fax. 93 892 29 04   estalell@serestalslp.cat

© 2010 Serestal, slp   |   Texte legal   |   Protecció de dades