Protecció de dades

LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (LOPD):

D’acord amb allò establert en la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, i amb el Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, de Protecció de Dades Personals, s’informa al client que les dades que l'usuari faciliti voluntàriament a través d'aquesta pàgina web, seran objecte de tractament automatitzat i s'incorporaran a un fitxer propietat i responsabilitat de SERESTAL, S.L.P., degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i sotmès als controls i normes establerts en la normativa aplicable.

La finalitat per a la qual es recullen les dades serà la de gestionar el servei prestat per l’empresa al client dintre del marc de la relació comercial que els uneix, enviar-li informació i publicitat sobre ofertes, promocions o ecomanacions de la pròpia empresa, una empresa del grup o col·laboradors, i confeccionar nous productes a partir de les preferències dels nostres clients.

Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, qualsevol usuari pot exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals facilitades, través de l’adreça de correu electrònic estalell@serestalslp.cat, per telèfon 93 892 00 92, per fax al 93 892 29 04 o bé dirigint-se o enviant un correu postal a la següent adreça: SERESTAL, S.L.P., Avinguda de Barcelona, 45, 08720 Vilafranca del Penedès.

Les dades sol·licitades a través de la Web als usuaris són estrictament necessàries per a atendre qualsevol petició. L’usuari garanteix que les dades  facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar, a la empresa, qualsevol modificació de les mateixes. En cap cas aquestes dades seran cedides a tercers sense el consentiment previ, exprés, informat i inequívoc dels seus titulars.

Cas que en els formularis s'incloguin dades de caràcter personal referents a persones físiques diferents de l’usuari que les facilita, aquest últim haurà̀ d'informar a aquestes persones dels extrems continguts en el present avís.

SERESTAL, S.L.P. informa que ha adoptat els nivells de seguretat en matèria de protecció́ de dades personals establertes tant a la LOPD com al RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de l'esmentada LOPD, i han instal·lat tots els mitjans i les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració́ i l’accés no autoritzat a les dades personals incloses en els seus fitxers.

SERESTAL, S.L.P. comunica als usuaris que utilitza cookies quan l'usuari navega per les diferents pantalles i pàgines d’aquest lloc web, d'acord amb els termes descrits a la seva "POLÍTICA D’ÚS DE COOKIES", que queda incorporada al present avís per remissió́ des d'aquest apartat.

Tel: 938 920 092
Avinguda de Barcelona, 45 08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)   Tel. 93 892 00 92   Fax. 93 892 29 04   estalell@serestalslp.cat

© 2010 Serestal, slp   |   Texte legal   |   Protecció de dades